Tiimin valmentaminen kirja”Sain ymmärrystä tiimissäni olevan vuorovaikutuksen moniulotteisuudesta. Jo muutamien oppimieni työkalujen käyttö on aktivoinut tiimiä ja sen toimintaa. Keskinäinen luottamuksemme on syventynyt.”

Tiimin valmentaminen on tärkeä osa esimiehen arkea. Tiimin valmentaminen huipputiimiksi edellyttää esimieheltä uusia taitoja. Fokus siirtyy yksilöihin vaikuttamisesta tiimissä olevan potentiaalin käyttöönottoon. Huipputiimissä toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitteet ja halu oppia. Uskalletaan unelmoida rohkeasti. Kokeillaan ja erehdytään. Pyydetään ja annetaan palautetta sekä juhlitaan onnistumisia. Innostus syntyy keskinäisestä arvostuksesta, osallistumisesta ja onnistumisista. Huipputiimissä kaikki tiimin jäsenet valmentavat toisiaan.

 

Tiimien valmentamiseen kannattaa panostaa, kun haluatte

 • Parantaa tiimien yhteistyötä
 • Oppia valmentavia tiimitaitoja
 • Oppia arvostavaa kommunikaatiota ja sparraavaa työskentelyä
 • Selkeyttää yhteistä tavoitetta ja tärkeimpiä työprosesseja
 • Päästä entistä parempiin tuloksiin
 • Oppia hyödyntämään yksilöllisiä vahvuuksia
 • Lisätä esimiesten valmiuksia hyödyntää tiimeissä olevat voimavarat
 • Yhteisvastuu luo tiimiin arvostavan ja kannustavan ilmapiirin
 • Innostaa tiimiläisiä kehittämään omaa ajattelua ja toimintaansa
 • Oppia käytännöllisiä tiimityökaluja, joilla ohjataan tiimin toimintaa arkityössä.

Vahvistamme esimiesten ja HR-ammattilaisten osaamista tiimien valmentajina. Lisäksi tarjoamme myös erillisiä tiimivalmennuskokonaisuuksia.

 

Valmennusmoduulimme

A) Tiimin valmentamisen ydintaidot

Toimivan tiimin rakentamisessa tarvitaan ymmärrystä ryhmädynamiikan lainalaisuuksista ja osaamista käyttää tiimin kehittämisen työkaluja. Kun valmentava esimies haluaa oppia tiimin johtamista, osaamisvaatimukset kasvavat. Tiimin valmentamisen ydintaitojen valmennusmoduulit rakentuvat parhaiten yksilön ydintaitovalmennusten päälle.

 • HR tiimivalmentajana
 • Esimies tiimin valmentajana
 • Erilaisuus voimavarana
 • Haastavat johtamistilanteet haltuun
 • Valmentava muutosten johtaminen
B) Tiimivalmennukset

Tiimivalmennuksemme tukevat ihmisiä tunnistamaan ja ottamaan käyttöönsä omat vahvuutensa tiimin ja organisaation tavoitteiden mukaisesti. Käytämme tiimivalmennuksissamme systeemistä ajattelu- ja toimintatapaa sekä tiimicoachingin periaatteita ja tiimityökaluja, jotka edistävät tiimin kehittymistä. Osallistamme tiimiläiset yksilölliseen ja yhteisölliseen kehittymiseen huipputiimiperiaatteiden mukaisesti ja valmentavan johtajuuden oppeja soveltaen. Systeemisen tiimicoachingin vaikutukset näkyvät tiimin kehittyneenä toimintana myös keskeisten sidosryhmien yhteistyösuhteisiin ja tuloksellisuuteen. (Hawkins 2010; Ristikangas & Rinne 2014.)

 • Muutoskyvykäs tiimi
 • Erilaisuus vahvuudeksi
 • Roolitietoinen tiimi
 • Toimiva virtuaalitiimi

 

Kiinnostuitko? Lue lisää esitteestämme.

Tilaa Tiimin valmennus-esite kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi alle tai Ota yhteyttä

* merkityt kentätä ovat pakollisia

Tiimivalmennuksen taustaviitekehykset

Esimies tiimin valmentajana -kokonaisuudet  rakentuvat kolmeen taustaviitekehykseen. Valmennuksien onnistuminen varmistuu monipuolisella osaamisellamme. Se perustuu vuosien kokemukseen organisaatioiden ja ryhmien kehittämisestä sekä valmentajiemme pitkäjänteiseen lisäkouluttautumiseen.

1. Systeeminen lähestymistapa
Jacob Levi Moreno on sosiaalipsykologian pioneeri ja systeemisen ajattelun kehittäjä, joka loi viime vuosisadalla psykodraamaksi kutsutun lähestymistavan. Siinä käytetään monipuolisia käytännön harjoituksia ja fasilitoivaa otetta, kun tutkitaan ja ymmärretään ihmisyhteisössä toimimista. Tämä ymmärrys ja tiimin kanssa yhteinen oivaltaminen mahdollistaa käytäntöjen aidon muuttamisen, koska harjoitteet auttavat osallistujia itse näkemään ja kokemaan erilaisia tilanteita. Systeemiset menetelmät mahdollistavat uusien yhteyksien syntymisen ja roolinvaihdon opettelun. Todelliset muutokset todennetaan käytännön toiminnassa, ei kirjatuissa dokumenteissa.
2. Valmentava ajattelu ja toiminta
Valmentamisen taito on olennainen osa työssä onnistumista nykypäivänä. Enää ei riitä, että löydetään ns. oikeat ratkaisut ja mallit, vaan keskeistä on saada ihmiset sitoutumaan yhteisesti sovittuun. Valmentava toiminta on 90%:sti suhtautumi­stapa. Se ohjaa rakentamaan yhteistyösuhteita, jossa hyväksytään se, että haluaa vaikuttaa toiseen ja samalla antaa toisille mah­dollisuus vaikuttaa omaan ajatteluun. Valmentava ajattelu lähtee pyrkimyksestä tarjota toisille mahdollisuuden onnistua ja kehittyä paremmaksi ammattilaiseksi. Valmentavan esimiehen ja tiimiläisen tehtävänä on tehdä toisista tähtiä. Se onnistuu parhaiten toisia arvostavalla suhtautumisella, osallistavilla tekniikoilla ja tavoitteellisella tekemisellä. Ilman valmentamisen taitoja ei tähän pystytä. Tiimivalmentaja tarvitsee mm. kysymisen taitoa, jota sovelletaan tiimin arkitilanteissa esim. Pilari-valmennusmallin kautta.
3. Ryhmädynamiikan hyödyntäminen
Ryhmän hyödyntämisen menetelmät ovat laajoja ja ne perustuvat erilaisiin fasilitointitaitoihin ja sosiometrian ymmärtämiseen. Sosiaalipsykologia on tuottanut ymmärrystä ihmisten toiminnasta ryhmissä, organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Jokaisen perusosaamiseen kuuluisi tietää riittävästi ryhmässä toimimisen dynamiikasta, jotta ymmärtäisi oman vaikutuksen toisiin ja pystyisi itse toimimaan aikuisesti tilanteissa, jossa “imu” lapsen rooliin on suuri. Ryhmässä toimiminen vaatii rohkeutta ja vastuullisuutta sekä ymmärrystä omasta roolista yhteistyön onnistumisessa.
Esimies tiimin valmentajana

Tiimivalmennuksen taustaviitekehykset. Lähde: Ristikangas, M-R. & Grünbaum, L & Ristikangas, V. 2016.

  Työkalujamme

 • Team Synergy Profile©
 • Arvostava arviointi©
 • Belbin tiimirooliarvio®
 • Systeeminen tiimimalli ©
 • Coaching Leadership Pulse® (CLP®)
 • Coaching Leadership Pulse© (CLP©) for Virtual Teams
 • Peili™-toimintatyylianalyysi
 • WorkPlace Big 5™
 • SAVI®-kommunikaatiotyökalu
 • Onnistuva minä© -hyvinvoinnin itsearvio
 • ProReal© systeeminen virtuaalityökalu

 

 

  Suositeltava kirjallisuus

 

 

Share Button