Tutkimus osoittaa, kuinka johtajansa päteväksi ja luotettavaksi arvioivat työntekijät myös kokevat johtamisen oikeudenmukaisempana organisaatiomuutoksen eri vaiheissa. Tämä edistää myös luottamusta muutosten aikana.

Työntekijöiden luottamus ylintä johtoa kohtaan ja myönteiset fuusioon liittyvät oikeudenmukaisuuskokemukset kehittyvät yhdessä työn imun ja pärjäämisarvioiden kanssa, vahvistaen toinen toisiaan. Samoin työn imua kokevat työntekijät arvioivat muutoksen enemmin itselleen myönteisenä mahdollisuutena kuin kielteisenä uhkana, joka puolestaan ruokkii ja ylläpitää työn imua jatkossakin.

Organisaatiomuutoksen alkuvaiheessa työntekijöiden uhka-arvioiden vähentäminen ja samalla myönteisten odotusten vahvistaminen ovat yhtä tärkeitä työn imun vahvistumisen kannalta. Työn imu voi tutkijan mukaan myös edistää myönteisiä ja vähentää kielteisiä muutosreaktioita.

Työn imu ja työntekijöiden arviot muutoksesta joko uhkana tai myönteisenä mahdollisuutena pääsääntöisesti vahvistivat toinen toisiaan fuusion aikana. Mitä enemmän työntekijät arvioivat tulevien muutosten olevan itselleen kielteisiä ja eivät uskoneet sopeutuvansa muutoksiin, ja mitä enemmän nämä kielteiset odotukset vahvistuivat fuusion aikana, sitä enemmän työn imu heikentyi.

Tutkimuksen perusteella voi sanoa, että organisaatiot, joissa työntekijät luottavat johtajiin ja joissa koetaan työn imua jo ennen muutosten toteuttamista, pärjäävät muutosten pyörteissä paremmin. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jota luonnehtivat uppoutuminen, omistautuminen ja tarmokkuus työssä.

Kaltiainen, Janne (2018): Dynamics of trust, fairness, cognitive appraisals, and work engagement in organizational changes: Development and test of a theoretical model.

Share Button