Opin uusia esimieskäytäntöjä | BoMentis Coaching House

Opin uusia esimieskäytäntöjä

Case Patentti- ja rekisterihallitus

Koulutus: Valmentava esimies©

Patentti- ja rekisterihallituksessa esimiehenä toimiva johtava tutkijainsinööri Olli-Pekka Piirilä osallistui BoMentiksen Valmentava esimies© -valmennukseen tavoitteenaan selkeyttää suoritekeskeisyyden ja innostavuuden yhteensovittamista, jonka hän on jo kauan kokenut yhdeksi esimiestyönsä keskeisimmistä ongelmista.

Kumpi on tärkeämpää organisaation toiminnan kannalta: määrällisten tavoitteiden saavuttaminen vai työn merkityksellisyyden kokemus?

Oikea vastaus on sisältää tietenkin molemmat, mutta minkälaisin painotuksin? Mielestäni on joka tapauksessa selvää, että kasvavien määrällisten tavoitteiden kuormittavuus pienenee merkityksellisyyden tunteen kasvaessa. Tästä on käsittääkseni myös vakuuttavia tutkimustuloksia”

Olli-Pekka haluaa tässä korostaa lähiesimiehen keskeistä roolia. Painotukset vaihtelevat tilanteitten mukaan. Hänellä itsellään on ollut ilo olla luottamusta osoittavien ja sitä edistävien esimiesten alainen.

Alainen, oli hän uusi tai kokenut, oppii uutta parhaiten tekemällä. Esimies voi tukea tätä antamalla aidosti ymmärtää luottavansa alaiseensa, ja olevansa tarvittaessa käytettävissä.”

Käytännönläheistä oppimista ilman termiviidakkoa

Asiantuntijaorganisaation erityispiirre on, että asiantuntija tuntee usein tehtävän asiasisällön esimiestä paremmin. Työmotivaation kannalta on tärkeää, että asiantuntija myös saa kokea tämän silloin kuin näin on laita. Esimies mahdollistaa parhaimmillaan hyvän ja oikea-aikaisen tuloksen saavuttamisen puuttumatta juurikaan itse työprosessiin.

Viraston HR-asiantuntijat suosittelivat tätä koulutusta yhtenä mahdollisuutena keskusteltuani heidän kanssaan päivittäisistä henkilöstöasioista.”

Valmentava esimies© -valmennuksessa Olli-Pekka arvosti valmennuksen käytännönläheisyyttä ja järkevää, mutta riittävää ajankäyttöä. Hän oli osallistunut jo aiemmin valmentamista ja coaching-teemaa sivuaviin valmennuksiin ja yrittänyt myös perehtyä alan kirjallisuuteen omin päin. Aikaisemmissa valmennuksissa käytettävissä ollut aika oli vähäinen, ja tästä johtuen myös tulokset. Kirjallisuudessa taas häiritsi liian läpinäkyvä markkinointisävy sekä termeillä kikkailu.

Tässä valmennuksessa oli enemmän aikaa ja keskityttiin olennaiseen. Käytännön tilanteita simuloivia harjoituksia oli runsaasti.

Esimiehen on tärkeää olla oma itsensä

Olli-Pekka toteaa, että toisinaan esimies saattaa totuttautua liiaksi tiettyihin toimintatapoihin. Aina ei erilaisten tilanteiden tunnistaminen ole selvää, vaan vaihtoehtoisten lähestymistapojen miettiminen näihin tilanteisiin jää puutteelliseksi.

Eri lähestymistapojen soveltuvuus samanlaisiinkin tilanteisiin riippuu esimiehestä. Hänen on tiedostettava itselleen luonteenomaiset menettelytavat ja toimittava niiden mukaisesti. Hänen on kyettävä luottamaan siihen, että juuri hänen valitsemansa tapa on oikea.”

Olli-Pekka täydentää, ettei kysymys ole siis oikeiden menettelytapojen oppimisesta, vaan itsetuntemuksesta ja -luottamuksesta sekä kyvystä ja halusta kuunnella ja lukea tilanteita. Tällaisia asioita oppii parhaiten käytännön tilanteissa.

Toistot ja vertaisarviointi opettivat

Valmentava esimies© -valmennuksen lähtökohtana oli itsetuntemuksen lisääminen. Tätä kehitettiin kerroksittain itse- ja vertaisarvioinnin sekä esimiehen ja alaisten kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Valmennuksen ajankäyttö mahdollisti samojen asioiden kertautumisen eri näkökulmista. Olli-Pekan mielestä kaikkein hyödyllisin osio valmennuksessa oli tapa, jolla valmentavan johtamisen Coaching Leadership Pulse®, CLP® -tuloksia käsiteltiin yhdessä.

Kun ryhmäkeskustelusta saa vielä vertaisasemassa olevan kurssilaisen arvion ja keskustelu hänen kanssaan käydään tältä pohjalta, syntyy itsetuntemuksen kasvua tukeva kerrannaisvaikutus.”

Uudenlainen lähestymistapa käytännön tekemiseen

Valmennus on ollut Olli-Pekalle hyvin opettavainen. Sen perusteella hän kokee esimerkiksi kykenevänsä paremmin ymmärtämään asiantuntijoiden varsinaisen työn ohella tekemien kehittämistehtävien suhteuttamista muuhun työhön ja myös sitä, millä tavoin ja minkälaisissa tilanteissa kehittämistyö voi lisätä tai heikentää asiantuntijan motivoituneisuutta.

Lisäksi häntä on mietityttänyt asiantuntijoiden yksilöllisten työtapojen suhteuttaminen ohjeisiin ja suosituksiin.

  • Millaisissa työelämän tilanteissa yksilöllisyys on hyödyksi ja millaisissa haitaksi?
  • Miten asiantuntijaa voi auttaa analysoimaan tätä itse?

Olli-Pekka kertoo valmennuksen myötä kohtaavansa vuorovaikutustilanteet alaisten kanssa eri tavalla kuin ennen. Hän ymmärtää tarpeen säilyttää ihmisten kanssa riittävä etäisyys kyeten samalla myös kuuntelemaan keskustelukumppaniaan – toivottavasti joskus myös ymmärtämään. Olli-Pekka toivoo, ja jopa uskoo kehittyneensä tässä suhteessa. Valmennus tarjosi siihen ainakin hyvät puitteet.

Olli-Pekka kehuu Valmentava esimies© -valmennuksen edenneen systemaattisesti kohti asetettuja tavoitteita. Lisäksi valmennus piti sisällään käytännön harjoituksia, jotka simuloivat arkipäivän tilanteita.

Tekeminen on paras tapa oppia. Valmentava esimies© -valmennuksen suurin arvo piileekin juuri aitoja tilanteita jäljittelevissä harjoituksissa.”

Olli-Pekka Piirilä, Johtava tutkijainsinööri, Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

rekisteröi yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja muita yhteisöjä sekä yrityskiinnityksiä ja LEI-tunnuksia. PRH tutkii ja myöntää patentteja ja hyödyllisyysmalleja sekä rekisteröi tuotteille ja palveluille tavaramerkin sekä muotoilulle mallisuojan. PRH valvoo säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuden yhteishallinnointia. Se on kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan.

Kirjanäyte: Valmentava esimies

Huippuvalmentajien kirjoittama teos kertoo kuinka esimiestyö perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste