Johtoryhmävalmennukset ja johdon coaching | BoMentis Coaching House

Mitä johtoryhmävalmennus on? Tavoitteena johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Johtoryhmävalmennus on prosessi, jossa ulkopuolinen valmentaja auttaa johtoryhmää kehittämään toimintaansa. Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on palvella tiimiä tekemään parempaa yhteistyötä ja tuottamaan parempaa tulosta yritykselle.

Johtoryhmävalmennus ei siis ole 1.) koulutus, jossa on etukäteen suunnitellut tiukkaan rajatut sisällöt. 2.) konsultointi, jossa valmentaja kertoo, mitä ja miten johtoryhmän tulee toimia. tai 3.) yksilökoulutus, jossa keskitytään vain yhden tiimin jäsenen toimintaan.

Ryhmä johtajia vai aito johtoryhmä?

Usein törmäämme tilanteeseen, jossa johtoryhmä koostuu pätevistä oman toimintonsa johtajista – mutta he eivät toimi yhtenäisenä tiiminä. Mitä johtoryhmä voisikaan saada aikaan, jos johtajat olisivat osa huipputiimiä? Kokemuksemme nojalla tiedämme, että kun johtoryhmän kehittämisessä painotetaan yhdessä määritettyyn tavoitteiseen sitoutumista, luottamuksen rakentamista, avoimuutta, yhdessä oppimista ja vahvaa yhteisvastuuta, on meillä erinomaiset eväät luoda todellinen johtoryhmä. Osaavien Executive Coachiemme valmennuksessa ryhmästä hyviä johtajia kasvaa huipputiimi – minkä vaikutukset heijastuvat myös ympärillä olevaan organisaatioon ja muihin sidosryhmiin. Johtoryhmän rooli organisaation menestyksen kannalta on niin avainasemassa, että operatiivisen johtamisen ohella johtoryhmän kehittämiseen satsattu aika on varmasti kannattava investointi. 

Johtoryhmän kehittäminen – johtoryhmä huipputiimiksi

Menestyvän johtoryhmän edellytys on se, että johtoryhmätyöskentely on sujuvaa eikä kehitys sakkaa. Sanonta, ”vierivä kivi ei sammaloidu” pitää myös johtoryhmän toiminnan kehittämisessä paikkansa. Aina löytyy kipupisteitä ja kehityskohtia, joita työstää, jos halua jatkuvaan kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen löytyy.

Johtoryhmät tyypillisesti kehittävät johtoryhmätyöskentelyä palaverikäytäntöjen osalta, mikä on toki hyvä. Sen sijaan pysähtyminen keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön äärelle jää usein tekemättä. Jopa yhteisen tavoitteen määrittäminen ja sitoutumisen varmistaminen jää usein operatiivisten asioiden hoitamisen jalkoihin. Ja tällä ns. strategisen yhteistyön tasolla on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus siihen, menestyykö johtoryhmä ja sen myötä koko organisaatio vai ei.

Tyypillinen johtoryhmävalmennus – Tee johtoryhmästäsi tähtijoukkue

Johdon valmennuksemme perustuvat Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirjassa (Ristikangas & Rinne) esiteltyyn viitekehykseen. Nämä valmennusprosessit räätälöidään aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Johtoryhmävalmennustemme kesto on muutamasta kerrasta jopa kahden vuoden kehitysprosessiin, joka koostuu tyypillisesti 4–8 valmennuskerrasta. Valmennuspäivien lisäksi prosessiin kuuluu valmennuspäivien välillä tehtävä arjen työ ja keskinäisellä sparrailulla, jossa valmennuksessa oivallettuja asioita viedään käytäntöön. Valmennusprosessien jälkeen usein kuultu palaute on: ”Miksi näitä ei tajuttu tehdä jo aikaisemmin.”

Tyypillisesti johdon valmennusprosessi alkaa lähtötilanteen analyysillä. Käytämme siihen johdon arvioinnin Systemic Leadership Pulse© johtoryhmän itsearvionti -työkalua. Ensimmäisen päivän sisältö muodostuu tämän arvioinnin läpikäynnistä ja johtoryhmän olemassaolon kirkastamisesta. Päivän päätteeksi valitsemme yhdessä ne kehitysteemat, joihin tämä prosessi keskittyy.

Todellisen vaikuttavuuden aikaansaaminen johtoryhmässä edellyttää tietoista panostusta yhteistyöhön. Luentojen kautta ei muutoksia tapahdu, vaan tarvitaan yhteistä keskustelua sekä käytännönläheistä treenaamista.

Johtoryhmissä käydään aivan liian vähän keskustelua yhteisistä tavoitteista ja siitä, miten näihin päästään yhteistyöllä”, sanoo BoMentiksen toimitusjohtaja Marjo-Riitta Ristikangas.

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaillamme on havaittu tarve johtoryhmävalmennukselle

 1. Uuden johtoryhmän luominen tai merkittävä muutos johtoryhmässä
 2. Organisaation kipuilu muutosten kanssa: työuupumusta, -tyytymättömyyttä, vastustusta, lamaannusta tai suurta vaihtuvuutta
 3. Muutosjohtaminen: muutoksen läpiviemisen ja tavoitteiden mukaisen toiminnan jalkauttamisen haasteet
 4. Ulkoinen tai sisäinen kriisi & sen käsittely ja resilienssin vahvistamisen tarve
 5. Johdon arviointi tai esim. henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset
 6. Hallituksen tai toimitusjohtajan tahto kehittää johtoryhmää
 7. Johtoryhmän kokoukset ovat tehottomia: maratonkokouksia, tulipalojen sammuttamista, raportointi- tai tiedotustilaisuuksia
 8. Johtoryhmä ei toimi yhteisten tavoitteiden pohjalta: jokaisella on oma ”yritys”, vastuualue, josta hän on sekä johtamis- että raportointivastuussa toisille
 9. Innostuksen ja sitoutumisen puute näkyy johtoryhmätyöskentelyssä: kokousten aikana jokainen tekee mitä tekee kollegan puheenvuoron aikana, yhdessä kehittämisen keskustelu- ja kollegan sparrailukulttuuria ei ole, kokouksiin tullaan myöhässä tai poistutaan kesken
 10. Hyvästä johtoryhmästä halutaan luotsata huipputiimi
 11. Erinomaisista oman tiiminsä johtajista rakennettava yhtenäinen, yhteisiin tavoitteisiin etenevä johtoryhmä

BoMentiksen johtamisvalmennus – Mistä johtoryhmävalmennuksen vaikuttavuus syntyy?

Johtoryhmän valmennuksissamme keskeistä on ryhmän ohjaaminen käsittelemään oikeita – ja usein vaikeita asioita – arvostaen ja suoraan. Johtoryhmän yhteistä tekemistä ohjataan vahvan tavoitteellisuuden rinnalla myös kohtaamaan ryhmädynamiikassa olevia ilmiöitä, jotka voivat heikentää johtoryhmän toimivuutta ja tuloksentekokykyä.

Tämän päivän vaativassa toimintaympäristössä johtoryhmätyöskentely on avainasemassa. Kun halutaan tehdä Johtoryhmästä tähtijoukkue (Ristikangas & Rinne 2014), ryhmädynamiikka on valjastettava yhteisen tavoitteen palvelukseen.

Valmennuksen jälkeen johtoryhmäläiset ovat tulleet minulle sanomaan, että vaikka meillä ei mitään klikkejä ole ollutkaan, niin jotain lukkoja on nyt aukaistu. Ja vaikka meillä on ollut avoin, keskusteleva ja jopa vaikeita asioita on pystytty nostaa pöydälle aikaisemminkin, niin nyt on avoimuutta vielä enemmän ja vielä helpommin pystytään puhumaan hankalia asioita. Eli aikamoinen eteenpäinmeno tiiminä. Ja se on minulle tärkeää!”
Petri Luukkonen, Lindström Oy

Avoin ja arvostava vuorovaikutus lisää luottamusta ja sitoutumista johtoryhmään sekä yhteisiin tavoitteisiin. Kun ryhmädynamiikka saadaan johtoryhmätyöskentelyä tukevaksi voimaksi, vaikutukset näkyvät myös tuloksissa.

Johtoryhmän pienilläkin teoilla tai tekemättä jättämisellä on vaikutus koko organisaatioon. Näin myös johtoryhmän kyvykkyys tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa heijastuu koko organisaatioon luoden joko kehitysmyönteistä tai -vastaista kulttuuria. Esimerkiksi jäsenten keskinäinen vuorovaikutus heijastuu suoraan, niin hyvässä kuin pahassa, eri tiimien välisen kommunikaation tasoon.

BoMentiksen kokeneet johtoryhmävalmentajat auttavat johtoryhmiä pysähtymään ja näkemään oman toimintansa vaikutuksia, eli organisaatiossa jyllääviä systeemisiä voimia. Vaikutusten tunnistaminen auttaa priorisoimaan tekemisiä: vahvistaa ja hyödyntää vahvuuksia sekä tunnistaa tärkeimmät kehityskohteet. Teot ratkaisevat!

BoMentiksen johtoryhmävalmennusten erityispiirteitä

 • Linkitämme valmennukset mahdollisimman lähelle liiketoiminnan arkea. Esimerkiksi yhteisten kehittämispäivien aikana on mahdollista pitää normaali johtoryhmäkokous.
 • Haastamme Onnistumisen kannalta on elintärkeää, että kukin johtoryhmän jäsen ottaa vastuuta omasta kontribuutiostaan ryhmän toimintaan ja sen kehittämiseen. Valmentajamme haastavat rohkeasti ja ohjaavat kohtaamaan keskeiset muutoskohdat.
 • Takaamme valmennuksen vaikuttavuuden
  • Prosessi elää ja mukautuu arjen tarpeisiin; olennaista on varata kalenteriin yhteistä aikaa, jonka aikana käsitellään ryhmälle tärkeitä asioita. Valmennuksen suunnitteluvaiheessa luodaan raamit ja tavoitteet – käytännön tekeminen ja sessiokohtaiset teemat elävät ryhmän ja businesstilanteen mukaan.
  • Prosessi on mahdollista keskeyttää, jos johtoryhmän tilanne niin vaatii. Tärkeintä on elää tilanteen ja tarpeen ehdoilla!

Kokenut ja luotettava johdon valmennus- ja johtoryhmien kehittämiskumppani

Kuuntelemme teitä ja analysoimme yhdessä tarpeenne. Käytämme tutkittuja ja vaikuttavia työmenetelmiä, konsepteja sekä analyysejä apunanne. Autamme teitä vahvistamaan vahvuuksianne ja tunnistamaan sekä ratkaisemaan ongelmallisempia kohtia toiminnassanne.

BoMentis on pitkän linjan kokenut johtoryhmien kehittäjä. BoMentiksen valmentajilla on vuosikymmenten kokemus sekä osaamista erilaisista johtoryhmien valmennuksista ja kehittämishankkeista. Johtoryhmien menestyksekäs valmennus perustuu kentältä kerätyn kokemuksen hyödyntämiseen, tutkittuun tietoon sekä innovatiivisiin työkaluihin ja menetelmiin, mm. Tähtijoukkueanalyysi, Systemic Leadership Pulse© (SLP©) tuoteperhe, johon kuuluu kolme arviointityökalua. SLP© on uniikki työkalu, jonka myötä johtoryhmä pääsee tehokkaasti vahvuuksien ja haasteidensa kimppuun. Meillä on vuosien kokemus menestyksekkäästi livenä toteutetuista johtoryhmävalmennuksista, ja olemme myös saaneet paljon kiitosta virtuaalisista toteutuksistamme.

Tiesithän, että toimimme myös virtuaalisesti

Vallitsevan pandemiatilanteen johdosta toteutamme johdon, esimiesten ja tiimien valmennuksia sekä avoimia koulutuksiamme myös tarpeen mukaan virtuaalisesti. Kysy lisää!

Panostaminen johtoryhmän kehittämiseen ulkopuolisen valmentajan kanssa kannattaa, kun haluatte

 • Päästä konkreettisesti kiinni johtoryhmätyöskentelynne ongelmakohtiin, mm. aidon yhteistyön puutteeseen tai siihen, että jokainen johtoryhmän jäsen keskittyy vain oman toiminnon johtamiseen
 • Vahvistaa edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiseen ja onnistumisiin: suorituksen parantaminen ja roolien selkeyttäminen
 • Nähdä ja kuulla miten organisaation muut jäsenet näkevät johtoryhmän (SLP johtoryhmän mielikuva-arvioinnilla)
 • Oivaltaa, oppia, inspiroitua ja saada uutta energiaa johtoryhmätyöskentelyyn
 • Vahvistaa valmentavaa johtamista ja organisaatiokulttuuria
 • Lisätä ymmärrystä eri tekijöiden rooleista ja vaikutuksesta organisaatioon ja toimintaympäristöön systeemisen ajattelun avulla
 • Syventää ymmärrystä siitä, mitä johtoryhmässä ja yrityksessä oikeasti tapahtuu

Lataa ote kirjasta Johtoryhmästä tähtijoukkue (Ristikangas & Rinne)

Kirjanäyte: Johtoryhmästä tähtijoukkue

Johtoryhmän rautainen valmentaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen.

Lataa näyte

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin täällä

Lue lisää

Kysy rohkeasti lisää johtoryhmävalmennuksista niin rakennetaan teille sopiva valmennuskokonaisuus

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Kutsu meidät (virtuaalisesti) kylään!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste