Lasten kesä ry:n työyhteisön ilmapiirissä oli havaittu ongelmia eikä vuorovaikutus ollut aivan mutkatonta. Toiminnanjohtaja Senja tarttui tuumasta toimeen ja päätti ottaa askeleen kohti parempaa työilmapiiriä. Hän halusi löytää toimivia keinoja vuorovaikutuksen parantamiseen.

Mielialahötöt käsittelyyn

Tiimivalmennus oli toiminnanjohtaja Senjalle ensimmäinen laatuaan. Aiemmat valmennukset ovat olleet lähinnä työnohjauksia, joissa on keskitytty jonkin tietyn asian oppimiseen. BoMentiksen tiimivalmennuksen hän koki kokonaisvaltaisempana, sillä konkreettisten asioiden lisäksi valmennuksessa opittiin käsittelemään myös tunteita. Kaiken keskiössä oli kuitenkin ryhmädynamiikan kehittäminen.

Tiimivalmennuksen johdosta opimme sanoittamaan sellaisia asioita, jotka muutoin saattaisivat leijua niin sanotussa ”mielialahötössä

Vuorovaikutustaidot kehittyvät aktiivisella työllä

Toiminnanjohtaja Senjalle jäi tiimivalmennuksesta erityisesti mieleen vuorovaikutuskulttuurin rakentuminen. Toimiva vuorovaikutus ei synny tyhjästä, vaan sille pitää rakentaa aktiivisesti mahdollisuuksia arjen kiireen keskelle. Valmentaja Anna Lönnroth toi esille erilaisia työvälineitä, jotka toimivat apukeinoina omien ajatusten tuottamisessa ja jäsentämisessä. Ne auttoivat tuomaan esille toimimattomia asioita ja sanoittamaan syvällä hiertäneitä tuntemuksia ja tulkintoja.

Opimme miten viestimme ja työskentelemme aikuisesti

Toiminnanjohtaja Senja kiittelee tapaa, miten tiimivalmennuksessa ajatuksia ja toimintatapoja käsiteltiin – yhdessä ryhmänä. Jokainen tiimiläinen otettiin huomioon. Asetelma oli sopivan henkilökohtainen, sillä asioissa pureuduttiin hieman pintaa syvemmälle. Tiimin jäseniä kohdeltiin yksilöinä, vaikka heistä muodostuu kokonaisuus eli tiimi.

BoMentiksen tiimivalmennus auttoi avaamaan silmät sille, että on useita erilaisia tapoja keskustella. On ollut hyvä huomata, että ihmiset voivat reagoida samaan asiaan hyvin eri tavoin. Nykyään tiimille on itsestään selvää, että asioista puhutaan. Ei riitä, että vain työskennellään ja viestitään yhdessä – on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että miten työskennellään ja viestitään.

Nykyään palaverit sujuvat jouhevammin ja tärkeitä asioita kirjataan ahkerasti muistiin. Huolellinen työskentely on auttanut hahmottamaan eri asioiden yhteyksiä.

Suurin oivallus on ollut, että sujuvan kommunikoinnin avain on siihen vaikuttavien esteiden poistaminen.”

Sisällöllinen tietous valmennusvalttina

Toiminnanjohtaja Senja kiittelee valmentaja Annaa antoisasta tiimivalmennuksesta ja sanoo, ettei tiimi olisi saavuttanut samanlaisia tuloksia ilman häntä. Erityisesti valmentajan tuoma sisällöllinen tietous sekä validit ja oivalluttavat kysymykset koettiin erittäin hyödyllisiksi. Valmentaja Annan avulla keskustelu säilyi johdonmukaisena ja rakentavana. Hän nosti esille vaikeitakin asioita – sellaisia, joita tiimi ei välttämättä itsenäisesti uskaltaisi ottaa puheeksi. Vaikeiden asioiden käsittely oli kehittävää ja eteenpäin vievää toimintaa.

Ajankäytöstä tehokkaampaa

BoMentiksen tiimivalmennuksen ansiosta viikkopalaverikäytänteistä on tullut johdonmukaisempia, systemaattisempia ja tehokkaampia. Arvokas aika kuluu asianmukaisten asioiden käsittelyyn ja samassa ajassa saadaan aiempaa enemmän aikaiseksi. Lisäksi toiminnanjohtaja Senja kertoo tiimin luoneen itselleen yhteiset pelisäännöt.

Nykyään kissa nostetaan pöydälle entistä ahkerammin ja puhumme avoimesti siitä, mikä tekee meidät tyytyväisiksi ja miten työasiat sujuvat mahdollisimman joustavasti ilman turhia tietokatkoksia.”

Toiminnanjohtaja Senja haluaa kiittää BoMentiksen valmentaja Anna Lönnrothia laadukkaasta ja antoisasta tiimivalmennuksesta. Vaikka talous on ollut yhdistyksessä tiukalla, on valmennukseen investointi koettu hyödylliseksi tulevaisuutta ajatellen.

Tämä tiimivalmennus on vienyt paljon asioita eteenpäin.”