Onnistumisia rakentava kulttuuri

Organisaatiokulttuurianalyysi©
organisaatiokulttuuri-iconKäytämme organisaatiokulttuurin kartoittamisessa OCAI-kulttuurimittaria. Testatulla kyselyllä kartoitetaan tehokkaasti käsityksiä olemassa olevasta ja ns. tavoitekulttuurista. Kyselyn tulokset puretaan yhdessä organisaation avainhenkilöiden kanssa.
Valmentava johtamiskulttuurikartoitus©
vj-kulttuuri-iconValmentavan johtamiskulttuurin vahvistaminen on keskeinen tekijä toimintakulttuurimuutosten toteuttajana. Kehittämämme johtamiskulttuurikartoitus perustuu prof. Clutterbuckin kanssa tehtyyn yhteistyöhön valmentavan johtamiskulttuurin tekijöiden tunnistamisesta organisaatiossa.
Muutospulssi©

Pulssi-iconMuutospulssi© on kulttuurimuutosta tukeva sähköinen kysely, jolla varmistetaan muutosta tukevien toimien kohdentaminen ja vaikuttavuus. Muutospulssissa on enintään tusina kysymyksiä, jotka pureutuvat suoraan meneillään olevan muutosten kriittisten onnistumistekijöiden arviointiin. Muutospulssi kannattaa toteuttaa muutosohjelman alkuvaiheessa esimerkiksi 1-2x/kk harventuen kertaan kuukaudessa / kvartaalissa.

 

Valmentava mentorointi ja konsultointi

WorkPlace Big 5™

WorlPlaceWorkPlace Big 5™ on maailmalla nopeasti leviävä henkilö- ja tiimiarviointityökalu. Se on ainoa yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen standardi, jota käytetään yleisesti myös muiden henkilöarviointi-työkalujen pätevyyden arvioinnin pohjana.

WorkPlace Big 5™ kertoo kattavasti esimerkiksi johtamiskyvystä, tiimityöskentelytaidoista, luovuudesta, urakäyttäytymisestä ja päätöksentekokyvyistä.

WorkPlace Big 5™ toimii mainiona apuvälineenä mm.

 • Tiimien arvioinnissa ja kehittämisessä
 • Johtoryhmien vahvistamisessa
 • Johtamisen kehittämisessä ja coachingin apuna
 • Henkilöarvioinnissa ja urasuunnittelussa

WorkPlace Big 5™ arvioinnin hyödyt

 • Tarjoaa monipuolisen kuvan tiimin toimintakyvystä
 • Lisää tiimissä olevaa erilaisuuden sietokykyä
 • Vahvistaa tiimin energiatasoa
 • Tehostaa tiimin strategista ja taktista kyvykkyyttä
Pilari © - silta onnistumisiin
pilari-iconPilari©-työkalu perustuu ratkaisukeskeiselle oppimiskäsitykselle. Valmentaja ja valmennettava suuntaa huomion nykyhetkestä tulevaisuuteen. Pilarissa© havainnoidaan nykyhetken ja tavoitteena olevan tilan välinen kuilu. Työkalu tarjoaa keinoja ja ratkaisuja, joilla ylitetään kuilu ja päästään tavoitteisiin. Pilari-mallin© esteiden ylitys vaiheessa valmennettava tunnistaa uskomuksensa ja tekosyyt löytäen ratkaisukeinot esteiden ylittämiseen. Pilari-malli© on ainoa coach-malleista, jossa on huomioitu onnistumiset ja valmennettavan palkitseminen osana valmentavaa keskusteluprosessia.

 

Johtoryhmästä huippujoukkue

Systemic Leadership Pulse© (SLP©)

SLP_johroryhma_webSystemic Leadership Pulse©, SLP©

Johtoryhmän kehittämisen lähtötilanteen arviointi perustuu kehittämäämme Systemic Leadership Pulse© -arviointikokonaisuuteen. SLP© perustuu tähtijoukkue-malliin ja siinä on kolme osaa: (1) Johtoryhmän itsearviointi tähtijoukkueen tekijöistä, (2) Organisaation arvioi johtoryhmän toiminnasta eli johtoryhmämielikuvasta sekä (3) johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi. SLP® -tuoteperheen käyttö tarjoaa johtoryhmän kehittämiselle erinomaiset lähtökohdat.

SLP©, Johtoryhmän sisäinen itsearvio

Johtoryhmän itsearvioinnissa ryhmän toimintaa arvioidaan viidestä sekundääritavoite- ja kuudesta primääritavoitealueesta. Raportissa on mukana myös ns. johtoryhmän tehoindeksi, jossa yhdistyy ryhmän sitoutumisaste ja luotttamustaso. Yhteenvetoraportin (katso kuva) lisäksi jokaisesta osa-alueesta johtoryhmä saa erilliset keskiarvo- ja hajontatulokset.

Systemic Leadership Pulse

SLP©, Johtoryhmämielikuva

SLP© johtoryhmämielikuva-arviossa selvitetään johtoryhmän toiminnan vaikutusta muualla organisaatiossa. Mielikuva-arvioissa on mahdollista kysyä palautetta keskijohdon edustajilta ja asiantuntijoilta mm. johtoryhmän yhtenäisyydestä ja päätöksentekokyvystä.

SLP©, Johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi

Johtoryhmän jäsenen itsearviointi on johtoryhmän jäsenten 180°-vertaisarvio, jossa johtoryhmän jäsenet arvioivat omaa toimintaansa ja antavat kollegoilleen palautetta heidän osaamisestaan johtoryhmän jäsenen roolissa. Johtoryhmän jäsenen arviointi tukee ryhmää sen matkalla kohti tähtijoukkuetta.

Personal Resilience Profile©

Resilienssi-arviointiPersonal Resilience Profile© eli henkilökohtainen resilienssiprofiili kuvaa yksilön kykyä toimia yllättävissä muutostilanteissa. Resilienssi ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan se on opittu kyky, jota voi mitata ja kehittää. Käytämme resilienssin mittaamisessa Conner & Hoopesin teoriaan perustuvaa mallia, jossa palautumiskykyä arvioidaan viidellä muuttujalla.

Resilientti eli muutoskykyinen yksilö on positiivinen, fokusoitunut, joustava, organisoitunut sekä kykenevä riskinottoon. Resilientit yksilöt ja tiimit mukautuvat nopeammin muutoksiin ja suuntaavat energiaa tehokkaasti tavoitteen mukaiseen tekemiseen.

Resilienssiominaisuuksia kehittämällä saadaan käyttämätön potentiaali käyttöön. Mitä vahvemmat muutosmuskelit, sitä paremmat edellytykset on onnistua arjen haasteista muutosten keskellä.

Tyypilliset käyttötilanteet

 • Organisaation ketteryyden parantaminen kiihtyvässä muutoksessa
 • Yksilöiden muutoskunnon ja -osaamisen kasvattaminen
 • Muutosymmärryksen ja -arvostuksen määrätietoinen kasvattaminen organisaatiossa – muutosjohtamisen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen
 • Esimiesten käytännön muutosjohtamisen taitojen nostaminen uudelle tasolle

Hyödyt yksilölle

 • Parempi stressin ja epävarmuuden sietäminen
 • Nopeampi palautuminen stressistä
 • Kehittynyt kyvykkyys omaksua suuri määrä muutosta ja säilyttää samalla toiminnan tehokkuus
Team Synergy Profile©

Personal-Resilience-logoRyhmän synergia rakentuu yksilöllisille resilienssiominaisuuksille. Siinä huomio laajenee yksilöllisistä ominaisuuksista kahteen keskeiseen ryhmän toimintaan liittyviin tekijöihin: (1) ryhmän synergiaedellytyksiin ja (2) synergian toteuttamis- ja ylläpitotekijöihin. Ryhmäresilienssiarvio luo pohjan tiimeissä olevan synergian käyttöönotolle. Kun tiimissä oleva resilienssipotentiaali saadaan käyttöön, muutosten läpivientiin tehostuu merkittävästi.

Hyödyt tiimille

 • Lisää tiimin yhteistä keskustelua niistä tekijöistä, joilla se saa käyttöönsä ryhmässä olevat voimavarat
 • Vahvistaa tiimin kyvykkyyttä mukautua ketterästi meneillään oleviin muutoksiin
 • Suuntaa tiimissä olevan energian kohdennetusti tiimin synergiatekijöihin.
 • Lisää tiimin keskinäisen keskustelu- ja palautekulttuurin avoimuutta.
Belbinin tiimirooliarvio®

Belbinin tiimitestiRyhmien kehittymistä voidaan vauhdittaa tutkimalla ryhmässä olevia rooleja. Belbinin tiimrooliairvio® tekee näkyväksi ryhmässä olevat mahdolliset rooliaukot ja tarjoavat toimenpiteet korvaavien toimintatapojen kehittämiseen. Belbin tiimirooliarvion avulla tiimit löytävät uusia tapoja potentiaalinsa käyttöönottoon ja yhteistoiminnan sudenkuoppien ylittämiseen.

Systeeminen tiimimalli ©

systeeminen-tiimimalli-iconSysteeminen tiimimalli tarjoaa toimivan viitekehyksen, jonka kautta valmentava esimies voi tarkastella tiimin sidosryhmäsuhteita sekä tiimin sisäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja toimintatapoja. Eri näkökulmien myötä saadaan monitahoinen kuva tiimin roolista osana organisaatiota laajemmin. Tiimimallin pohjalta valmentava esimies voi työstää kulloinkin tärkeitä näkökulmia sekä itsekseen että yhdessä tiimin kanssa, jolloin keskustelu ja yhteinen ymmärrys sitouttavat tavoitteisiin ja rakentavat vahvaa yhteistä identiteettiä.

Peili™-toimintatyylianalyysi erilaisuuden hyödyntämiseen

peili-iconPeili™-käyttäytymisprofiili on erilaisuuden johtamista ja yhteistyön rakentamista tukeva arviointi- ja palautetyökalu. Peili™ toimii konkreettisena itsearviointi-, palaute- ja kehitystyökaluna yksilöille, tiimeille ja ryhmille.

Peili™ kuvaa erilaisia käyttäytymistyylejä siten, että se lisää vahvuuksia painottaen yksilöiden ja ryhmien ymmärrystä omasta ja toisten toiminnasta. Sen avulla opitaan toimimaan yhteistyössä paremmin.

Peili™:ssä on kolme osaa: käyttäytymisprofiili, luottamusprofiili ja kohtaamiskykyprofiili, joiden avulla lisätään yksilöiden ja tiimien kyvykkyyttä toimia vastuullisemmin ja viisaammin. Peilissä saadaan palautetta valituilta vastaajilta. Arviointi tapahtuu sähköisesti. Peili™ on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Peili-toimintatyyliprofiilin hyödyt

 • lisää henkilökohtaista kasvua ihmisenä ja työntekijänä
 • parantaa johtamis-, esimies- ja asiantuntijatyön toteuttamista
 • nostaa käyttämättömän potentiaalin tietoiseksi käyttövaraksi
 • kehittää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kehittää tiimien ja työryhmien toimintatapoja
 • tukee organisaatioiden muutostilanteita

Lataa käyttäytymisprofiilin esite:


WorkPlace Big 5™

WorlPlaceWorkPlace Big 5™ on maailmalla nopeasti leviävä henkilö- ja tiimiarviointityökalu. Se on ainoa yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen standardi, jota käytetään yleisesti myös muiden henkilöarviointi-työkalujen pätevyyden arvioinnin pohjana.

WorkPlace Big 5™ kertoo kattavasti esimerkiksi johtamiskyvystä, tiimityöskentelytaidoista, luovuudesta, urakäyttäytymisestä ja päätöksentekokyvyistä.

WorkPlace Big 5™ toimii mainiona apuvälineenä mm.

 • Tiimien arvioinnissa ja kehittämisessä
 • Johtoryhmien vahvistamisessa
 • Johtamisen kehittämisessä ja coachingin apuna
 • Henkilöarvioinnissa ja urasuunnittelussa

WorkPlace Big 5™ arvioinnin hyödyt

 • Tarjoaa monipuolisen kuvan tiimin toimintakyvystä
 • Lisää tiimissä olevaa erilaisuuden sietokykyä
 • Vahvistaa tiimin energiatasoa
 • Tehostaa tiimin strategista ja taktista kyvykkyyttä
SAVI® -kommunikaatiotyökalu

savi-ikonTiimin kommunikaatioilmasto kertoo tiimin yhteistyöstä ja vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten tiimi työskentelee yhdessä. SAVI®-kommunikaatiotyökalu (Simon & Agazarian 2011) tarjoaa selkeän viitekehyksen tiimin kommunikaation analysoimiseen. Sen avulla valmentava esimies auttaa tiimiään tulemaan tietoiseksi keskustelutavastaan ja kehittämään sitä entistä paremmaksi.

> SAVI®-liikennevalotaulukko
> Lisätietoa SAVI® -kommunikaatiotyökalusta

 

Valmentava esimies

Personal Resilience Profile©

Resilienssi-arviointi_logoPersonal Resilience Profile© eli henkilökohtainen resilienssiprofiili kuvaa yksilön kykyä toimia yllättävissä muutostilanteissa. Resilienssi ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan se on opittu kyky, jota voi mitata ja kehittää. Käytämme resilienssin mittaamisessa Conner & Hoopesin teoriaan perustuvaa mallia, jossa palautumiskykyä arvioidaan viidellä muuttujalla.

Resilientti eli muutoskykyinen yksilö on positiivinen, fokusoitunut, joustava, organisoitunut sekä kykenevä riskinottoon. Resilientit yksilöt ja tiimit mukautuvat nopeammin muutoksiin ja suuntaavat energiaa tehokkaasti tavoitteen mukaiseen tekemiseen.

Resilienssiominaisuuksia kehittämällä saadaan käyttämätön potentiaali käyttöön. Mitä vahvemmat muutosmuskelit, sitä paremmat edellytykset on onnistua arjen haasteista muutosten keskellä.

Tyypilliset käyttötilanteet

 • Organisaation ketteryyden parantaminen kiihtyvässä muutoksessa
 • Yksilöiden muutoskunnon ja -osaamisen kasvattaminen
 • Muutosymmärryksen ja -arvostuksen määrätietoinen kasvattaminen organisaatiossa – muutosjohtamisen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen
 • Esimiesten käytännön muutosjohtamisen taitojen nostaminen uudelle tasolle

Hyödyt yksilölle

 • Parempi stressin ja epävarmuuden sietäminen
 • Nopeampi palautuminen stressistä
 • Kehittynyt kyvykkyys omaksua suuri määrä muutosta ja säilyttää samalla toiminnan tehokkuus
Arvostava arviointi©

Arvostava arviointi

Arvostava arviointi© -työkalu tukee esimiestä ja hänen tiimiään yhteisen työn kehittämisessä. Arvostavassa arvioinnissa keskitytään tiimin toiminnan arviointiin ja töiden uudelleen järjestämiseen tarkastelemalla monipuolisesti työn tekemisen eri näkökulmia, kuten esimerkiksi toimintatapoja, keskeisiä prosesseja, tavoitteita ja yhteistyökäytäntöjä. Arvostavan arvioinnin käytäntö on suunniteltu valmentavan esimiehen arjen työkaluksi.

Kun arviointiprosessi systematisoidaan ja kehittämistä tehdään säännöllisesti, tiimin potentiaali saadaan automaattisesti tukemaan yhteistä tavoitetta.

Arvostavan arvioinnin hyödyt


 • Yhteinen ymmärrys tekemisen suuntaviivoista ja prioriteeteista vahvistuu.
 • Jatkuva kehittäminen toimintatapana juurtuu.
 • Keskustelu- ja palautekulttuurin avoimuus lisääntyy.
 • Tiimin vahvuudet saadaan paremmin käyttöön.
 • Sitoutuminen lisääntyy.
 • Vastuu yhteisestä kehittämisestä kasvaa.
 • Vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät.
360°-esimiesarvionti©

360-iconKäytössämme on vaikuttava johtaja -arviointi, jossa pureudutaan kuuteen esimiestyössä onnistumisen kannalta keskeiseen tekijään (1) Strategian ja tavoitteiden johtamiseen (2) esimiestyön toteuttamiseen (3) itsensä johtamiseen (4) Yhteistyön johtamiseen (6) Uudistumiskyvyn ja osaamisen johtamiseen sekä (6) tiedon ja verkostojen johtamiseen.

Lisäksi käytössämme on mobiili 360°-sovellus, joka on rakennettu yhteistyössä Itim International Oy:n kanssa.

Coaching Leadership Pulse®, CLP® -uniikki valmentavan johtamisotteen palautetyökalu

Coaching Leadership Pulse®, CLP®, on johtamisen kehittämiseen tarkoitettu palautetyökaluperhe. CLP -johtamispalaute on ainutlaatuinen kokonaisuus, sillä siinä yhdistetään sekä laadullinen että määrällinen arvio. Arvioinnin kohteena on perinteisen 1-5 asteikolla olevan laadullisen osaamisen lisäksi myös käyttäytymisen määrä. Arvioitava voi esimerkiksi osata antaa myönteistä palautetta, mutta tekee sitä liian vähän.

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.

Jokainen voi siis soveltaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa käytännössä, koska se ei ole sidottu pelkästään viralliseen esimiehen työrooliin. CLP® tarjoaa valmentavan johtamisotteen peiliä kolmesta eri näkökulmasta:

 • CLP® esimies: Arviointi esimiehille, jotka haluavat kehittyä valmentavan otteen suunnassa.
 • CLP® vaikuttaja: Arviointi vaikuttajille, jotka tekevät työtään ilman suoraa esimiesmandaattia, esim. projektipäälliköt ja matriisissa toimivat vaikuttajat.
 • CLP® tiimiläinen: Arviointi tiimiläisille, jotka haluavat saada palautetta kollegoiltaan omasta toiminnastaan valmentavina tiimiläisinä.

 

 

 

 

Ota CLP® käyttöön, jos haluat

 • Elävöittää avointa keskustelu- ja palautekulttuuria
 • Lisätä yksilöllisiä palautetaitoja: palautteen pyytämistä, antamista ja vastaanottamista
 • Vahvistaa arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistyötä
 • Sitouttaa yksilöitä sekä tiimejä kehittämään omaa toimintaansa

CLP® on työkalu, joka lisää palautteen antamisen määrää ja laatua sekä vahvistaa valmentavaa kulttuuria. CLP® on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Johtamisen kehittämisen tuki

 1. CLP® Vertailu

Kun henkilö toistaa CLP®-arvioinnin, hän saa vertailuraportin, jossa verrataan uutta palautetta edelliseen arviointiin. Arvioitava saa siis yhdellä raportilla kokonaiskuvan tilanteesta, eli miten oma toiminta on muuttunut edelliseen arviointikertaan verrattuna.

 • Tekee näkyväksi yksilöllisen muutoksen ja kehityksen valmentavan otteen juurtumisessa.
 • Vahvistaa palautekulttuuria lisäämällä palautteen antamisen määrää ja tukemalla palautteen laadullista kehittymistä.
 • Ohjaa esimiehet systemaattiseen kehittämiseen valmentavan johtamiskulttuurin rakentamisessa.
 • Lisää esimiehen ja johdettavien keskinäistä luottamusta
 • Tarjoaa upean tavan verkostoitua ja oppia psykologista turvallisuutta tukemalla toisia ja vastaanottamalla itselle myös apua.
 1. CLP® Executive Summary

Coaching Leadership Pulse® Executive Summary kertoo, miten valmentava ajattelu- ja toimintatapa elävät organisaation arjessa. Raporttointi tukee ylintä johtoa johtamiskulttuurin kehittämisessä

 • Tarjoaa monipuolisen raporttipohjan tarvittaville jatkotoimille
 • Auttaa kohdentamaan kehittämistoimet olennaisiin ratkaistaviin haasteisiin
 • Lisää keskustelua johtamisen laadusta ja sen kehittämisestä

CLP® Executive Summary -raportissa on organisaation Valmentava johtajuus -indeksi, jolla pystyt vertaamaan oman organisaatiosi tilaa ja verrata muihin organisaatioihin.

CLP Executive Summary:ssä on neljä erillistä arviointiraporttikokonaisuutta, joista saa organisaatiokohtaiset erillisraportit

 1. Organisaation yhteenveto: kooste kaikista CLP®-arviointiin osallistuneista. Mahdollisuus vertailuun yksiköittäin ja osastoittain (3 tasoa). Mukaan saa myös vertailun koko CLP-massaan.
 2. Vuosivertailu: kuluneen vuoden aikana tehtyjen arviointien Valmentava johtajuus -indeksi. Vuosivertailu näyttää valmentavan kulttuurin kehittymisen.
 3. Osastoraportti: näyttää esimiesten tulokset osastotasolla. Lisäksi mukana on vertailu koko organisaation tuloksiin.
 4. Vaikuttavuusarviointi: CLP®-vertailuarvioinnin tehneiden yhteenveto. Näyttää miten tulokset ovat ryhmätasolla parantuneet edelliseen kierrokseen nähden.
Peili™ -toimintatyylianalyysi erilaisuuden hyödyntämiseen

peili-iconPeili™-käyttäytymisprofiili on erilaisuuden johtamista ja yhteistyön rakentamista tukeva arviointi- ja palautetyökalu. Peili™ toimii konkreettisena itsearviointi-, palaute- ja kehitystyökaluna yksilöille, tiimeille ja ryhmille.

Peili™ kuvaa erilaisia käyttäytymistyylejä siten, että se lisää vahvuuksia painottaen yksilöiden ja ryhmien ymmärrystä omasta ja toisten toiminnasta. Sen avulla opitaan toimimaan yhteistyössä paremmin.

Peili™:ssä on kolme osaa: käyttäytymisprofiili, luottamusprofiili ja kohtaamiskykyprofiili, joiden avulla lisätään yksilöiden ja tiimien kyvykkyyttä toimia vastuullisemmin ja viisaammin. Peilissä saadaan palautetta valituilta vastaajilta. Arviointi tapahtuu sähköisesti. Peili™ on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Peili-toimintatyyliprofiilin hyödyt

 • lisää henkilökohtaista kasvua ihmisenä ja työntekijänä
 • parantaa johtamis-, esimies- ja asiantuntijatyön toteuttamista
 • nostaa käyttämättömän potentiaalin tietoiseksi käyttövaraksi
 • kehittää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kehittää tiimien ja työryhmien toimintatapoja
 • tukee organisaatioiden muutostilanteita

Lataa käyttäytymisprofiilin esite:


SAVI® -kommunikaatiotyökalu

savi-ikonTiimin kommunikaatioilmasto kertoo tiimin yhteistyöstä ja vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten tiimi työskentelee yhdessä. SAVI®-kommunikaatiotyökalu (Simon & Agazarian 2011) tarjoaa selkeän viitekehyksen tiimin kommunikaation analysoimiseen. Sen avulla valmentava esimies auttaa tiimiään tulemaan tietoiseksi keskustelutavastaan ja kehittämään sitä entistä paremmaksi.

> SAVI®-liikennevalotaulukko
> Lisätietoa SAVI® -kommunikaatiotyökalusta

Pilari-malli© -silta onnistumisiin

pilari-iconPilari©-työkalu perustuu ratkaisukeskeiselle oppimiskäsitykselle. Valmentaja ja valmennettava suuntaa huomion nykyhetkestä tulevaisuuteen. Pilarissa© havainnoidaan nykyhetken ja tavoitteena olevan tilan välinen kuilu. Työkalu tarjoaa keinoja ja ratkaisuja, joilla ylitetään kuilu ja päästään tavoitteisiin. Pilari-mallin© esteiden ylitys vaiheessa valmennettava tunnistaa uskomuksensa ja tekosyyt löytäen ratkaisukeinot esteiden ylittämiseen. Pilari-malli© on ainoa coach-malleista, jossa on huomioitu onnistumiset ja valmennettavan palkitseminen osana valmentavaa keskusteluprosessia.

Onnistuva minä© -hyvinvoinnin itsearvio

onnistuva-iconOnnistuva minä© -itsearviointikysely on itsearviona toteutettava testi, jonka avulla yksilö arvioi hyvinvointiaan kahdeksalla eri osa-alueella, joita ovat mm. kutsumukseni, vahvuuteni, ihmissuhteeni, työelämäni ja talouteni. Oivalluttavan itsearvoinnin perusteella kukin osallistuja laatii suunnitelman oman hyvinvointinsa kehittämiseksi joko valmentajan tai valmennusryhmän tukemana.

ProReal© systeeminen virtuaalityökalu

proreal-iconProReal on ainut virtuaalityökalu, jonka avulla coachattava lisää ymmärrystään omasta tilanteestaan sekä siihen liittyvistä suhteista ja ilmiöistä. Visuaalisuus selkiyttää coachattavan mahdollisuuksia ja kysymyksiä, joita ei tavoiteta pelkällä puheella. Monimutkaisetkin kysymykset jäsentyvät ja selkiytyvät, hallinnan kokemus kasvaa ja päätöksenteko paranee. Sessiot voidaan tallentaa ja niihin voidaan palata myöhemmin. Työkalua voidaan käyttää etätyöskentelyssä, jolloin kustannukset pienenevät.

Tiimien valmentaminen

Team Synergy Profile©

Personal-Resilience-logoRyhmän synergia rakentuu yksilöllisille resilienssiominaisuuksille. Siinä huomio laajenee yksilöllisistä ominaisuuksista kahteen keskeiseen ryhmän toimintaan liittyviin tekijöihin: (1) ryhmän synergiaedellytyksiin ja (2) synergian toteuttamis- ja ylläpitotekijöihin. Ryhmäresilienssiarvio luo pohjan tiimeissä olevan synergian käyttöönotolle. Kun tiimissä oleva resilienssipotentiaali saadaan käyttöön, muutosten läpivientiin tehostuu merkittävästi.

Hyödyt tiimille

 • Lisää tiimin yhteistä keskustelua niistä tekijöistä, joilla se saa käyttöönsä ryhmässä olevat voimavarat
 • Vahvistaa tiimin kyvykkyyttä mukautua ketterästi meneillään oleviin muutoksiin
 • Suuntaa tiimissä olevan energian kohdennetusti tiimin synergiatekijöihin.
 • Lisää tiimin keskinäisen keskustelu- ja palautekulttuurin avoimuutta.
Arvostava arviointi©

Arvostava arviointiArvostava arviointi© -työkalu tukee esimiestä ja hänen tiimiään yhteisen työn kehittämisessä. Arvostavassa arvioinnissa keskitytään tiimin toiminnan arviointiin ja töiden uudelleen järjestämiseen tarkastelemalla monipuolisesti työn tekemisen eri näkökulmia, kuten esimerkiksi toimintatapoja, keskeisiä prosesseja, tavoitteita ja yhteistyökäytäntöjä. Arvostavan arvioinnin käytäntö on suunniteltu valmentavan esimiehen arjen työkaluksi.

Kun arviointiprosessi systematisoidaan ja kehittämistä tehdään säännöllisesti, tiimin potentiaali saadaan automaattisesti tukemaan yhteistä tavoitetta.

Arvostavan arvioinnin hyödyt


 • Yhteinen ymmärrys tekemisen suuntaviivoista ja prioriteeteista vahvistuu.
 • Jatkuva kehittäminen toimintatapana juurtuu.
 • Keskustelu- ja palautekulttuurin avoimuus lisääntyy.
 • Tiimin vahvuudet saadaan paremmin käyttöön.
 • Sitoutuminen lisääntyy.
 • Vastuu yhteisestä kehittämisestä kasvaa.
 • Vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät.
Belbinin tiimirooliarvio®

belbin-iconRyhmien kehittymistä voidaan vauhdittaa tutkimalla ryhmässä olevia rooleja. Belbinin tiimirooliarvio® tekee näkyväksi ryhmässä olevat mahdolliset rooliaukot ja tarjoavat toimenpiteet korvaavien toimintatapojen kehittämiseen. Belbin tiimirooliarvion avulla tiimit löytävät uusia tapoja potentiaalinsa käyttöönottoon ja yhteistoiminnan sudenkuoppien ylittämiseen.

Systeeminen tiimimalli ©

systeeminen-tiimimalli-iconSysteeminen tiimimalli tarjoaa toimivan viitekehyksen, jonka kautta valmentava esimies voi tarkastella tiimin sidosryhmäsuhteita sekä tiimin sisäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja toimintatapoja. Eri näkökulmien myötä saadaan monitahoinen kuva tiimin roolista osana organisaatiota laajemmin. Tiimimallin pohjalta valmentava esimies voi työstää kulloinkin tärkeitä näkökulmia sekä itsekseen että yhdessä tiimin kanssa, jolloin keskustelu ja yhteinen ymmärrys sitouttavat tavoitteisiin ja rakentavat vahvaa yhteistä identiteettiä.

Coaching Leadership Pulse®, CLP® -uniikki valmentavan johtamisotteen palautetyökalu

Coaching Leadership Pulse®, CLP®, on johtamisen kehittämiseen tarkoitettu palautetyökaluperhe. CLP -johtamispalaute on ainutlaatuinen kokonaisuus, sillä siinä yhdistetään sekä laadullinen että määrällinen arvio. Arvioinnin kohteena on perinteisen 1-5 asteikolla olevan laadullisen osaamisen lisäksi myös käyttäytymisen määrä. Arvioitava voi esimerkiksi osata antaa myönteistä palautetta, mutta tekee sitä liian vähän.

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.

Jokainen voi siis soveltaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa käytännössä, koska se ei ole sidottu pelkästään viralliseen esimiehen työrooliin. CLP® tarjoaa valmentavan johtamisotteen peiliä kolmesta eri näkökulmasta:

 • CLP® esimies: Arviointi esimiehille, jotka haluavat kehittyä valmentavan otteen suunnassa.
 • CLP® vaikuttaja: Arviointi vaikuttajille, jotka tekevät työtään ilman suoraa esimiesmandaattia, esim. projektipäälliköt ja matriisissa toimivat vaikuttajat.
 • CLP® tiimiläinen: Arviointi tiimiläisille, jotka haluavat saada palautetta kollegoiltaan omasta toiminnastaan valmentavina tiimiläisinä.

 

 

 

 

Ota CLP® käyttöön, jos haluat

 • Elävöittää avointa keskustelu- ja palautekulttuuria
 • Lisätä yksilöllisiä palautetaitoja: palautteen pyytämistä, antamista ja vastaanottamista
 • Vahvistaa arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistyötä
 • Sitouttaa yksilöitä sekä tiimejä kehittämään omaa toimintaansa

CLP® on työkalu, joka lisää palautteen antamisen määrää ja laatua sekä vahvistaa valmentavaa kulttuuria. CLP® on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Johtamisen kehittämisen tuki

 1. CLP® Vertailu

Kun henkilö toistaa CLP®-arvioinnin, hän saa vertailuraportin, jossa verrataan uutta palautetta edelliseen arviointiin. Arvioitava saa siis yhdellä raportilla kokonaiskuvan tilanteesta, eli miten oma toiminta on muuttunut edelliseen arviointikertaan verrattuna.

 • Tekee näkyväksi yksilöllisen muutoksen ja kehityksen valmentavan otteen juurtumisessa.
 • Vahvistaa palautekulttuuria lisäämällä palautteen antamisen määrää ja tukemalla palautteen laadullista kehittymistä.
 • Ohjaa esimiehet systemaattiseen kehittämiseen valmentavan johtamiskulttuurin rakentamisessa.
 • Lisää esimiehen ja johdettavien keskinäistä luottamusta
 • Tarjoaa upean tavan verkostoitua ja oppia psykologista turvallisuutta tukemalla toisia ja vastaanottamalla itselle myös apua.
 1. CLP® Executive Summary

Coaching Leadership Pulse® Executive Summary kertoo, miten valmentava ajattelu- ja toimintatapa elävät organisaation arjessa. Raporttointi tukee ylintä johtoa johtamiskulttuurin kehittämisessä

 • Tarjoaa monipuolisen raporttipohjan tarvittaville jatkotoimille
 • Auttaa kohdentamaan kehittämistoimet olennaisiin ratkaistaviin haasteisiin
 • Lisää keskustelua johtamisen laadusta ja sen kehittämisestä

CLP® Executive Summary -raportissa on organisaation Valmentava johtajuus -indeksi, jolla pystyt vertaamaan oman organisaatiosi tilaa ja verrata muihin organisaatioihin.

CLP Executive Summary:ssä on neljä erillistä arviointiraporttikokonaisuutta, joista saa organisaatiokohtaiset erillisraportit

 1. Organisaation yhteenveto: kooste kaikista CLP®-arviointiin osallistuneista. Mahdollisuus vertailuun yksiköittäin ja osastoittain (3 tasoa). Mukaan saa myös vertailun koko CLP-massaan.
 2. Vuosivertailu: kuluneen vuoden aikana tehtyjen arviointien Valmentava johtajuus -indeksi. Vuosivertailu näyttää valmentavan kulttuurin kehittymisen.
 3. Osastoraportti: näyttää esimiesten tulokset osastotasolla. Lisäksi mukana on vertailu koko organisaation tuloksiin.
 4. Vaikuttavuusarviointi: CLP®-vertailuarvioinnin tehneiden yhteenveto. Näyttää miten tulokset ovat ryhmätasolla parantuneet edelliseen kierrokseen nähden.
Peili™ -toimintatyylianalyysi erilaisuuden hyödyntämiseen

peili-iconPeili™-käyttäytymisprofiili on erilaisuuden johtamista ja yhteistyön rakentamista tukeva arviointi- ja palautetyökalu. Peili™ toimii konkreettisena itsearviointi-, palaute- ja kehitystyökaluna yksilöille, tiimeille ja ryhmille.

Peili™ kuvaa erilaisia käyttäytymistyylejä siten, että se lisää vahvuuksia painottaen yksilöiden ja ryhmien ymmärrystä omasta ja toisten toiminnasta. Sen avulla opitaan toimimaan yhteistyössä paremmin.

Peili™:ssä on kolme osaa: käyttäytymisprofiili, luottamusprofiili ja kohtaamiskykyprofiili, joiden avulla lisätään yksilöiden ja tiimien kyvykkyyttä toimia vastuullisemmin ja viisaammin. Peilissä saadaan palautetta valituilta vastaajilta. Arviointi tapahtuu sähköisesti. Peili™ on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Peili-toimintatyyliprofiilin hyödyt

 • lisää henkilökohtaista kasvua ihmisenä ja työntekijänä
 • parantaa johtamis-, esimies- ja asiantuntijatyön toteuttamista
 • nostaa käyttämättömän potentiaalin tietoiseksi käyttövaraksi
 • kehittää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kehittää tiimien ja työryhmien toimintatapoja
 • tukee organisaatioiden muutostilanteita

Lataa käyttäytymisprofiilin esite:


WorkPlace Big 5™

WorlPlaceWorkPlace Big 5™ on maailmalla nopeasti leviävä henkilö- ja tiimiarviointityökalu. Se on ainoa yleisesti hyväksytty persoonallisuustutkimuksen standardi, jota käytetään yleisesti myös muiden henkilöarviointi-työkalujen pätevyyden arvioinnin pohjana.

WorkPlace Big 5™ kertoo kattavasti esimerkiksi johtamiskyvystä, tiimityöskentelytaidoista, luovuudesta, urakäyttäytymisestä ja päätöksentekokyvyistä.

WorkPlace Big 5™ toimii mainiona apuvälineenä mm.

 • Tiimien arvioinnissa ja kehittämisessä
 • Johtoryhmien vahvistamisessa
 • Johtamisen kehittämisessä ja coachingin apuna
 • Henkilöarvioinnissa ja urasuunnittelussa

WorkPlace Big 5™ arvioinnin hyödyt

 • Tarjoaa monipuolisen kuvan tiimin toimintakyvystä
 • Lisää tiimissä olevaa erilaisuuden sietokykyä
 • Vahvistaa tiimin energiatasoa
 • Tehostaa tiimin strategista ja taktista kyvykkyyttä
SAVI® -kommunikaatiotyökalu

savi-ikonTiimin kommunikaatioilmasto kertoo tiimin yhteistyöstä ja vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten tiimi työskentelee yhdessä. SAVI®-kommunikaatiotyökalu (Simon & Agazarian 2011) tarjoaa selkeän viitekehyksen tiimin kommunikaation analysoimiseen. Sen avulla valmentava esimies auttaa tiimiään tulemaan tietoiseksi keskustelutavastaan ja kehittämään sitä entistä paremmaksi.

> SAVI®-liikennevalotaulukko
> Lisätietoa SAVI® -kommunikaatiotyökalusta

Onnistuva minä© -hyvinvoinnin itsearvio

onnistuva-iconOnnistuva minä© -itsearviointikysely on itsearviona toteutettava testi, jonka avulla yksilö arvioi hyvinvointiaan kahdeksalla eri osa-alueella, joita ovat mm. kutsumukseni, vahvuuteni, ihmissuhteeni, työelämäni ja talouteni. Oivalluttavan itsearvoinnin perusteella kukin osallistuja laatii suunnitelman oman hyvinvointinsa kehittämiseksi joko valmentajan tai valmennusryhmän tukemana.

ProReal© systeeminen virtuaalityökalu

proreal-iconProReal© on ainut virtuaalityökalu, jonka avulla coachattava lisää ymmärrystään omasta tilanteestaan sekä siihen liittyvistä suhteista ja ilmiöistä. Visuaalisuus selkiyttää coachattavan mahdollisuuksia ja kysymyksiä, joita ei tavoiteta pelkällä puheella. Monimutkaisetkin kysymykset jäsentyvät ja selkiytyvät, hallinnan kokemus kasvaa ja päätöksenteko paranee. Sessiot voidaan tallentaa ja niihin voidaan palata myöhemmin. Työkalua voidaan käyttää etätyöskentelyssä, jolloin kustannukset pienenevät.

 

Omistajien, hallituksen ja johdon toimiva yhteistyö

HOT-pulssi©

hot-iconHOT-pulssi© eli Hallituksen, Omistajien ja Toimivan johdon yhteistyöpulssi on sähköinen kysely, joka kohdentuu em. kolmen ryhmän sisäisen yhteistyön ja/tai keskinäisen yhteistyön tilan kartoittamiseen.

Syväluotaus©

syvaluotaus-iconHOT-pulssin© tulosten pohjalta yhteistyön toimivuuden tilaa on mahdollista kartoittaa kvalitatiivisilla teemahaastatteluilla. Syväluotaus mahdollistaa kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden sitouttamisen yhteiseen kehittämistyöhön. Syväluotaus voidaan tehdä joko valituille avainhenkilöille ja/tai valitulle HOT-toimijoille ryhmänä.

Kysy lisää analyysi- ja työkalujen sovellusmahdollisuuksista eri tilanteisiin. ›

 

 

Share Button